சிவநூல்கள்

திருவாசகம் (மாணிக்கவாசகர் அருளியது)

 1. சிவபுராணம் (1)
 2. கீர்த்தித் திரு அகவல் (2)
 3. திருவண்டப் பகுதி (3)
 4. போற்றித் திருஅகவல் (4)
 5. திருச்சதகம் (5 – 104)
 6. நீத்தல் விண்ணப்பம் (105 – 154)
 7. திருவெம்பாவை (155 – 174)
 8. திரு அம்மானை (175 – 194)
 9. திருப்பொற் சுண்ணம் – ஆனந்த மனோலயம் (195 – 214)
 10. திருக்கோத்தும்பி – சிவனோடு ஐக்கியம் (215 – 234)
 11. திருத்தெள்ளேணம் (235 – 254)
 12. திருச்சாழல் – சிவனுடைய காருணியம் (255- 274)
 13. திருப்பூவல்லி – மாயா விசயம் நீக்குதல் (275 – 294)
 14. திருஉந்தியார் – ஞான வெற்றி (295 – 314)
 15. திருத்தேள் நோக்கம் – பிரபஞ்ச சுத்தி (315 – 328)
 16. திருப்பொன்னூசல் – அருட் சுத்தி (329- 337)
 17. அன்னைப் பத்து – ஆத்தும பூரணம் (338 – 347)
 18. குயிற்பத்து – ஆத்தும இரக்கம் (348 – 357)
 19. திருத்தசாங்கம் – அடிமை கொண்ட முறைமை (358 – 367)
 20. திருப்பள்ளியெழுச்சி – திரோதான சுத்தி (368 – 377)
 21. கோயில் மூத்த திருப்பதிகம் – அநாதியாகிய சற்காரியம் (378 – 387)
 22. கோயில் திருப்பதிகம் – அனுபோக இலக்கணம் (388 – 397)
 23. செத்திலாப் பத்து (398 – 407)
 24. அடைக்கலப் பத்து – பக்குவ நிண்ணயம் (408 – 417)
 25. ஆசைப்பத்து – ஆத்தும இலக்கணம் (418 – 427)
 26. அதிசியப் பத்து – முத்தி இலக்கணம் (428 – 437)
 27. புணர்ச்சிப்பத்து -அத்துவித இலக்கணம் (438 – 447)
 28. வாழாப்பத்து – முத்தி உபாயம் (448 – 457)
 29. அருட்பத்து – மகாமாயா சுத்தி (458 – 467)
 30. திருக்கழுக்குன்றப் பதிகம் – குரு தரிசனம் (468 – 474)
 31. கண்டபத்து – நிருத்த தரிசனம் (475 – 484)
 32. பிரார்த்தனைப் பத்து (485 – 495)
 33. குழைத்தப் பத்து – ஆத்தும நிவேதனம் (496 -505)
 34. உயிருண்ணிப்பத்து – சிவனந்தம் மேலாடுதல் (506 – 515)
 35. அச்சப்பத்து – ஆனந்தமுறுத்தல் (516 – 525)
 36. திருப்பாண்டிப் பதிகம் – சிவனந்த விளைவு (526 -535)
 37. பிடித்த பத்து – முத்திக்கலப்புரைத்தல் (536 – 545)
 38. திருஏசறவு (546 – 555)
 39. திருப்புலம்பல் – சிவானந்த முதிர்வு (556- 558)
 40. குலாப் பத்து – அனுபவம் இடையீடுபடாமை (559 – 568)
 41. அற்புதப்பத்து – அனுபவமாற்றாமை (569 -578)
 42. சென்னிப்பத்து – சிவவிளைவு (579 – 588)
 43. திருவார்த்தை – அறிவித் தன்புறுத்தல் (589 – 598)
 44. எண்ணப்பதிகம் – ஒழியா இன்பத்துவகை (599 – 604)
 45. ய’த்திரைப் பத்து – அனுபவ அதீதம் உரைத்தல் (605- 614)
 46. திருப்படை எழுச்சி – பிரபஞ்சப் போர் (615 – 616)
 47. திருவெண்பா – அணைந்தோர் தன்மை (617 – 627)
 48. பண்டாய நான்மறை – அனுபவத்து ஐயமின்மை உரைத்தல் (628 – 634)
 49. திருப்படை ஆட்சி – சீவஉபாதி ஒழிதல் (635 – 642)
 50. ஆனந்தமாலை – சிவானுபவ விருப்பம் (643 – 649)
 51. அச்சோப் பதிகம் – அனுபவவழி அறியாமை (650 – 661)

2 responses to “சிவநூல்கள்

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

Connecting to %s

%d bloggers like this: