சிவம்

சிவன்
சிவ தத்துவம்
சிவ சின்னங்கள்

 1. திருநீறு
 2. உருத்திராக்கம்
 3. திருவைந்தெழுத்து
 4. காவியுடை
 5. யானைத்தோல்
 6. மான்
 7. பாம்பு
 8. பிறைநிலா
 9. சூலாயுதம்

சிவ தாண்டவங்கள்

 1. ஆனந்த தாண்டவம்
 2. சந்தியா தாண்டவம்
 3. உமா தாண்டவம்
 4. ஊர்த்துவ தாண்டவம்
 5. கஜ சம்ஹாத் தாண்டவம்
 6. கெளரி தாண்டவம்
 7. காளிகா தாண்டவம்

சிவ முகங்கள்

 1. சத்யோ ஜாதம்
 2. வாமதேவம்
 3. அகோரம்
 4. தற்புருடம்
 5. ஈசானம்

சிவ ரூபங்கள்
சிவ பெயர்கள்
சிவ அடியார்கள்
சிவ தலங்கள்
சிவ தரிசன பலன்கள்

சிவனது உருவத்திருமேனி

 1. சந்திரசேகரர்
 2. உமாமகேஸ்வரர்
 3. ரிஷபாரூடர்
 4. நடராஜர்
 5. கல்யாணசுந்தரர்
 6. பிட்சாடனர்
 7. காமதகனார்
 8. காலசம்ஹாரமூர்த்தி
 9. திரிபுராந்தகர்
 10. சலந்தரர்
 11. கஜாசுர சம்ஹாரர்
 12. தக்க்ஷ யக்ஞவதர்
 13. ஹரியர்த்தர்
 14. அர்த்தநாரீசுவரர்
 15. கிராதகர்
 16. கங்காளர்
 17. சண்டேச அநுக்கிரஹர்
 18. நீலகணடர்
 19. சக்ரப்ரதர்
 20. விக்னப்ரசாதர்
 21. சோமாஸ்கந்தர்
 22. ஏகபாதர்
 23. சுகாசனர்
 24. தட்சிணாமூர்த்தி
 25. இலிங்கோத்பவர்
 26. ரிஷபாந்திகர்
 27. அகோரவீரபத்ரர்
 28. அகோராஸ்ரமூர்த்தி
 29. சக்ரதானஸ்வரூபர்
 30. சிவலிங்கம்
 31. முகலிங்க மூர்த்தி
 32. சர்வஸம்ஹாரர்
 33. ஏகபாத திரிமூர்த்தி
 34. திரிபாதமூர்த்தி
 35. ஜ்வரஹரேஸ்வரர்
 36. ஊர்த்துவதாண்டவர்
 37. வராக் ஸம்காரி
 38. கூர்மஸம்ஹாரி
 39. மச்சஸம்ஹாரி
 40. சரபேசர்
 41. பைரவர்
 42. சார்த்துலஹரி
 43. லகுளீசர்
 44. சதாசிவர்
 45. உமேசர்
 46. புஜங்கலளிதர்
 47. புஜங்கத்ராசர்
 48. கங்காதரர்
 49. கங்காவிசர்ஜனர்
 50. யக்ஞேஸ்வரர்
 51. உக்ரர்
 52. ஆபதோத்தாரணார்
 53. ஷேத்ரபாலர்
 54. கஜாந்திகர்
 55. அச்வாரூடர்
 56. கௌரீவரப்ரதர்
 57. கௌரீலீலா சமன்விதர்
 58. கருடாந்திகர்
 59. பிரம்ம சிரச்சேதர்
 60. ரக்தபிக்க்ஷா ப்ரதானர்
 61. சிஷ்யபாலர்
 62. ஹரிவிரிஞ்சதாரணர்
 63. சந்தியா நிருத்தர்

%d bloggers like this: